Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Obywateli z dn. 4.03.2019

 1. Ogłoszono zwycięstwa sportowe uczennic i uczniów w zimowych mistrzostwach szkół niepublicznych
 2. Ogłoszono zniesienie zakazu używania telefonów na przerwach
 3. Przegłosowano propozycje Rzeczników Praw Obywatelskich:

Jeśli naczycielka/nauczyciel spóźni się z wpisaniem oceny sprawdzianu do IDU (termin stały dwa tygodnie na sprawdzenie), uczennica/uczeń ma prawo zrezygnować z oceny lub mieć możliwość poprawienia pracy do maksymalnego określonego przez nauczyciela progu procentowego (np. spóźnienie dotyczące popraw, które mają inny próg maksymalny niż 100%)

Zmiana regulaminu szkoły w punkcie 9A

Decyzją Rady Pedagogicznej, zmianie uległ regulamin szkoły w pkcie 9A, ze starego brzmienia “palenia papierosów” został uściślony na “palenia papierosów, e-papierosów bez względu na skład, zażywania wszelkich środków zawierających nikotynę”

Obowiązki wychowawcy zamieniamy na Obowiązki Tutora i Opiekuna klasy!

Aktualny tekst znajduje się poniżej. W skrócie: rozdzieliliśmy funkcję tutora od funkcji opiekuna klasy. Oto zakresy obowiązków:

Obowiązki tutora:

 1. Regularne spotkania raz w tygodniu (60 minut) z całą grupą (inspiracyjno-wychowawcze, zależnie od potrzeby)
 2. Wpisywanie tematu i krótkiego opisu zajęć inspiracyjnych na IDU
 3. Realizacja programu wychowawczego (cele wychowawcze wspólne na dany miesiąc)
 4. Organizacja prezentacji dorobku swojej grupy dwa razy do roku
 5. Organizacja i zaplanowanie czasu swojej grupie podczas dni/tygodni projektowych (w tym możliwe wyjazdy)
 6. Poznanie indywidualnych problemów wszystkich uczniów – omawianie trudnych problemów z dyrektorem, pedagogiem szkolnym
 7. Pozyskiwanie informacji o uczniu od innych nauczycieli w tym stała współpraca z opiekunem klasy
 8. Prowadzenie na IDU indywidualnej dokumentacji każdego podopiecznego
 9. Przygotowanie się do spotkań poniedziałkowych (rady tutorów) i regularne w nich uczestnictwo
 10. Pisanie recenzji wychowawczych 3 razy w roku
 11. Przygotowanie wyników swoich podopiecznych na rady klasyfikacyjne.
 12. Utrzymywanie stałego (co najmniej raz w miesiącu), indywidualnego, udokumentowanego kontaktu z wszystkimi rodzicami, w formie dowolnej lecz jednoznacznej (mail, telefon, rozmowa)
 13. Korespondencja z rodzicem tutora powinna być zawsze ze zwrotką do opiekuna klasy a w sytuacjach trudnych lub spornych do Joli K i/lub dyrekcji
 14. Obecność podczas comiesięcznych spotkań dla rodziców (jeden poniedziałek w miesiącu)
 15. Aktywny udział w działaniach instytucji demokratycznych Rzeczypospolitej Szkolnej – Rada Szkoły, Zgromadzenie, Sąd.
 16. Udział w warsztatach dla nauczycieli zaleconych przez dyrekcję lub organizowanych w szkole.

Obowiązki opiekuna klasy:

 1. Prowadzenie godziny z klasą: w poniedziałki od godziny 15:00 omawiamy sprawy bieżące, porządkowe i organizacyjne
 2. Dopilnowanie sprzątania całej szkoły zgodnie z harmonogramem dyżurów (w cyklu jeden tydzień co siedem tygodni)
 3. Współpraca z tutorami, regularne czytanie informacji o uczniach zamieszczanych przez tutorów na IDU
 4. Obserwacja uczniów na innych lekcjach (minimum 1 w miesiącu pełna lekcja i 3-5 kilkuminutowych obserwacji) i przekazywanie spostrzeżeń tutorom mailowo i na spotkaniu
 5. Współudział w planowaniu i organizacji wyjazdu integracyjnego w klasie pierwszej  oraz wymyślaniu nazwy klasy i przygotowaniu otrzęsin
 6. Prowadzenie i odpowiedzialność za dokumentację procesu dydaktycznego i wychowawczego w klasie: arkusze ocen, świadectwa
 7. Kontrola nieobecności na IDU
 8. Aktywny udział w działaniach instytucji demokratycznych Rzeczypospolitej Szkolnej – Rada Szkoły, Zgromadzenie, Sąd.

Zmiany w WZO oraz w ocenach z zachowania

W naszym Wewnątrzskolnym Systemie Oceniania dokonaliśmy dwóch istotnych zmian:

 1. Zmieniliśmy zasady wystawiania ocen z zachowania. Dodaliśmy punkty VII.3.C oraz VII.3.E, co poskutkowało zmianą możliwych do uzyskania liczby punktów przekładających się na ocenę z zachowania (z 6 do 10). Oprócz dotychczasowych kategorii otwartość na innych, kultura osobista oraz szacunek dla innych, dołożyliśmy szacunek dla innych oraz dbałość o otoczenie.
 2. W związku z wieloma rozmowami z uczniami, za zgodą uczniów zmieniliśmy wpływ oceny z egzaminu na ocenę końcoworoczną. Dołożyliśmy podpunkty w II.2.5 od A do D, opisujące poszczególne sytuacje. Obecny system premiuje zarówno bieżącą naukę (średnia z ocen trymestralnych) oraz przygotowanie się do egzaminu (im lepszy wynik, tym większa premia).

Zmiany obowiązują już od tego egzaminu (2016) oraz wystawiania ocen z zachowania za rok szkolny 2015/2016.